Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Bạn đọc viết arrow Sinh hoạt của Trung cấp Phật học Giác Hoa (Thích Nữ Phương Minh)
Sinh hoạt của Trung cấp Phật học Giác Hoa (Thích Nữ Phương Minh) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
16/06/2010

SINH HOẠT CỦA LỚP TRUNG CẤP PHẬT HỌC CHÙA GIÁC HOA

* Thích Nữ Phương Minh

Theo nội quy lớp Trung Cấp Phật học nơi chùa Giác Hoa đào tạo và quy định đặc biệt là không cho Ni sinh xài điện thoại di động. Trải qua một khóa học, Ni sinh đã  giữ được quy định và đạt kết quả rất khả quan trong việc chuyên lo học tập. Vì vậy, Ban Quản chúng Chùa Giác Hoa vẫn tiếp tục áp dụng quy định này với khóa sinh mới. Bước đầu nhập học, các Ni sinh hơi bị “sốc” vì đã xài di động quen rồi. Nhưng các thầy tổ đến đây gởi đệ tử đều hoan hỷ tán thành các quy định trên. Bởi vì, khi chấp nhận bước vào trường Phật học, điều trước tiên phải buông bỏ “Vạn Duyên”. Như trong  luật “Giới Đàn Ni có dạy: “muốn chứa đựng vị cam lộ thì phải xúc bình cho thật sạch”.  Cuõng vaäy, neáu Taêng Ni sinh ñeå coâng vieäc beân ngoøai coøn vöôùn baän nhieàu quaù thì laøm sao tieáp thu toát baøi vôû khi giaùo thoï truyền đạt.

          Ñoàng yù laø ñieän thoaïi di ñoäng laø phöông tieän thoâng tin mau nhaát maø hieän nay xaõ hoäi ñang söû duïng. Nhöng chuùng ta phaûi bieát söû duïng thì noù môùi tieän lôïi, an laïc, coøn khoâng bieát söû duïng thì noù seõ trôû thaønh chöôùng ngaïi vaø phieàn naõo.

Cho neân, ñaõ laø Taêng Ni sinh böôùc vaøo Tröôøng Trung Caáp Phaät hoïc ña soá laø nhöõng vò môùi böôùc chaân vaøo ñaïo, chöa hieåu ñöôïc giaùo lyù cô baûn, chöa roõ ñöôïc ñöôøng tu, noäi löïc chöa thaâm saâu thì söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng tieän lôïi thì quaù ít , maø phieàn phöùc vaø phieàn naõo thì  quaù nhieàu.

Nghó nhö vaäy, neân Ban Quaûn chuùng Tröôøng TCPP – Chuøa Giaùc Hoa quyeát ñònh khoâng cho  Ni Sinh xaøi ñieän thoaïi di ñoäng. Nhaèm giuùp cho Ni Sinh traùnh bôùt ñöôïc caùc duyeân beân ngoøai maø lo taäp trung vaøo vieäc tu hoïc.

Ngay xưa, các vị tổ sư, các vị tiền bối đâu có di động mà các ngài vẫn tu tốt, vẫn hoạt động Phật sự trôi chảy. Tuy nhiên, đối với các vị Tôn túc làm việc Phật sự thì việc sử dụng điện thoại di động rất tốt trong công việc. Còn các vị Ni sinh hiện nay chỉ lo tu học là chính, bớt được các duyên bên ngòai chừng nào là tốt chừng nấy.

Tuy nhiên, ở tại chùa Giác Hoa có điện thoại bàn mọi liên lạc cần thiết, xin quí vị Thầy tổ, cũng như các thân bằng quyến thuộc, các hộ pháp nên điện thoại về chùa để giúp Ni chúng có sự an tâm hơn trong việc thực hiện quy định.

Theo quy định nếu phát hiện Ni sinh nào sử dụng điện thoại di động thì:

Lần thứ I :  cảnh cáo tịch thu điện thoại

Lần thứ II: ra chúng sám hối.

Lần thứ III: mời Thầy tổ đến

Lần thứ IV: đuổi ra khỏi chúng.

Việc quản lý này, chúng tôi rất cần sự hợp tác của các vị Bổn sư, cũng như các vị hộ pháp, cần phát hiện và báo lại cho Ban Quản chúng để chúng tôi quản lý chúng được tốt hơn. Đó là quí vị đang giúp Ni Sinh tu học tốt và góp phần cho việc đào tạo tại Ni trường tại chùa Giác Hoa ngày một tốt hơn.

Cập nhật ( 16/06/2010 )
 
< Trước   Tiếp >
TRANG WEB GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Số 172 Bản ra thường kỳ năm 01&15/5/2018 - Phật lịch 2561

Các danh mục khác

Thăm dò ý kiến

Google đánh giá

Google Page Rank
Powered by: Viet IT

Alexa xếp hạng

Statistics

OS: Linux v
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.5.47
Thời gian: 06:22
Caching: Enabled
GZIP: Disabled
Thành viên: 5
Tin tức: 4143
Liên kết web: 0

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online