Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Bạn đọc viết arrow CẢM NIỆM VỀ MẸ
CẢM NIỆM VỀ MẸ PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
13/08/2008

CẢM NIỆM VỀ MẸ        

     Cứ mỗi năm Vu Lan về lòng người con Phật lại rộn ràng, xao xuyến. Vu Lan là ngày kỹ niệm lớn nhắc về tình nẹ qua tích chuyện xưa có thật của ngài Mục Kiền Liên. Người con đại từ, đại hiếu đó đã cứu mẹ khỏi ách khổ trầm luân trong địa ngục A Tỳ.

Lòng hiếu thảo của ngài đã được nhắc nhở, truyền tụng cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm, mà bây giờ vẫn còn mãi, và có lẽ sẽ mãi mãi mà thôi. Bởi hình ảnh hiếu hạnh cao đẹp như vậy, nên người Phật tử nào cũng đều ít nhiều nghĩ về Vu Lan trong mùa tháng bảy. Và hễ nghĩ về Vu Lan hẳn phải nghĩ về mẹ. Nghĩ về mẹ để được uống lại mật ngọt tình thương; nghĩ về mẹ để được no đầy dòng sữa thương cảm.

 Hoâm nay boùng nuùi muoân truøng khuaát

Laù ruïng töù beà bay ñeán ñaâu

Xoùt nghóa cuø lao ôn chöa traû

Tình con goùi troïn ñeán meï hieàn

     Em bé, trẻ nhỏ thương Mẹ, yêu Mẹ đã đành, mà người lớn, trưởng thành cũng thương Mẹ không kém em bé. Em nhỏ thương mẹ để được gần mẹ đòi quà, đòi bánh. Người lớn thương mẹ, gần mẹ để được ngắm, được nhìn. Tình thương của em nhỏ bộc lộ rõ ràng. Tình thương của người lớn đối với mẹ thì âm thầm, sâu kín. Em nhỏ giận mẹ thì khóc. Người lớn giận mẹ bỏ đi. Nhưng em nhỏ sẽ không khóc mãi và người lớn cũng phải quay về thăm mẹ.

Moät traêm naêm nöûa, ngaøn naêm nöûa

Moâi vaãn coøn thôm vuù meï hieàn

Mieäng vaãn coøn thôm muøi söõa meï

Troïn ñôøi hình meï ngöï trong tim

     Tình mẹ là một thứ tình thương thật bình thường, mộc mạc không khó hiểu, khoâng saâu xa, không khúc mắc.  Vì tất cả mọi người ai cũng có Mẹ. Ai cũng thấy mẹ mỗi ngày có gì đâu là lạ. Nhưng có một điều không phải bình thường dễ hiểu là mỗi người chỉ có mỗi một mẹ mà thôi ! Nếu chẳng may có gì xaûy ra với mẹ, thì không ai có thể thay thế cho mẹ được bao giôø, cho dù có đi hết cả vòng trái đất để tìm vaãn khoâng sao coù ñöïôc.

     Do vậy tình thương mẹ nghe thật đơn sơ nhưng không đơn sơ, nghe thật bình thường nhưng không bình thường, mà phải nói tình thương về Mẹ là huyền diệu, cao cả nhất trên thế gian nầy.

     Trong Kinh Tương Ưng Bộ, đức Phật có nhắc nhở, dạy cho các vị Tỳ kheo về công lao to lớn của mẹ, ví qua những hình ảnh không thể nghĩ bàn: "Này các Tỳ Kheo, sữa mẹ mà các thầy đã uống trong suốt quá trình cuộc sống luân hồi nhiều hơn nước trong đại dương".

     Nghe qua lời dạy của đức Phật, có thể nói không bút mực nào tả được hết tình Mẹ.

Đã biết về Mẹ, nhưng còn tình cha thì sao! Tình cha cũng lại vô cùng. Có ai mất cha mà đã không buồn khóc chăng? Có ai đã dằn được xúc động khi bất chợt thoáng nhìn nét nhăn lo lắng hằng in trên göông mặt của cha vì buồn lo cho vợ con chăng? và có ai lại không sung sướng khi được cha xoa đầu thương nựng chăng?

    Theá neân:            "Voøi voïi non cao coâng döôõng duïc

Meânh moâng bieån roäng ñöùc sanh thaønh "

Vậy thì tình Mẹ càng sâu thì tình cha càng rộng. Nhắc đến hai đấng sanh thành đức Phật lại dạy thêm, theo Kinh Tăng Chi:

     "Này các Tỳ kheo, Như Lai nói có hai hạng người khó thể trả ơn được là mẹ và cha. Này các Tỳ kheo nếu để cha mẹ trên đôi vai suốt cả năm, đấm bóp, thoa xức, tắm rữa và dù cha mẹ có phóng uế trên người cũng không nhòm gớm, làm như vậy cũng chưa gọi là đền ơn tròn đủ..."(2)

Thế thì còn hạnh phúc nào hơn khi được cả cha mẹ còn sống trên cõi đời vaø neân bieát traân quyù, aân caàn phuïng döôõng ñeå roài moät ngaøy kia khi cha meï khoâng coøn khoûi phaûi aên naên hoái tieác bôûi vì:  

" doøng soâng troâi ñi coù trôû laïi  bao giôø"

     Vu Lan, trong ý nghĩa hiếu hạnh trọn vẹn không riêng nhắc về mẹ, mà còn có Cha bên cạnh nữa. Cầu chúc tất cả mọi người may mắn còn cha mẹ, cũng như những ai sớm vắng cha mẹ sẽ luôn luôn nhận hưởng dòng suối tình thương ngọt dịu trong ngày Đại lễ Vu Lan.

Thích Nữ Liên Hòa

Cập nhật ( 13/08/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online