Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow THÔNG BẠCH
THÔNG BẠCH PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
06/05/2011

THÔNG BẠCH

V/v Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu tổ chức Đại Giới Đàn

Kính gửi: Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh Thành Hội

Bạch Chư tôn đức.

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh hội Phật giáo chúng tôi tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Viên, giới đàn mang tên vị Cao Tăng của Phật giáo có công lớn trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở miền Tây Nam bộ.

Đại giới đàn Huệ Viên diễn ra từ ngày 16 đến 21/6 năm Tân Mão, nhằm ngày 16 đến 21/7/2011. Lễ khai mạc vào sáng ngày 19 tháng 6 năm Tân Mão tại Quan Âm Phật Đài. Điểm truyền giới Tăng tại chùa Long Phước, truyền giới Ni tại chùa Giác Hoa. Đặc biệt Đại Giới Đàn Huệ Viên được Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội trực tiếp chỉ đạo và giới thiệu Thập sư truyền giới.

Nay, kính gởi Thông Bạch này đến Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành liễu tri và giới thiệu Tăng ni trong tỉnh, thành vị nào được phép thọ Sa Di, Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, quý Chư tôn đức giới thiệu đến Bạc Liêu thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới có tại chùa Long Phước và chùa Giác Hoa và đã có đăng trên trang báo điện tử Phật giáo Bạc Liêu (www.phatgiaobaclieu.com). Quý vị Giới tử liên hệ để nhận hồ sơ và làm đúng theo Nội qui Tăng sự Giáo hội.

Bạch Chư Tôn đức,

Tăng ni giới tử là lớp kế thừa sự nghiệp Phật pháp và giữ gìn truyền thống Tông môn, ngưỡng mong Chư tôn đức từ ai mẫn.

 

TM.BTS.Phật Giáo Tỉnh Bạc Liêu

Phó Trưởng Ban Thường Trực

 

Đại đức Thích Minh Lành

 

Việc cần thiết liên hệ :

ĐĐ Thiện Phúc - ĐT 0918.124375

SCNT Nghiêm Thành - ĐT 0985.762563

 

 

- Đính kèm chương trình ôn thi và ba mẫu đơn : Thọ giới, Xuất gia và Sơ yếu lý lịch

 

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP DỰ THI KHẢO HẠCH TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ VIÊN DO TỈNH HỘI PG BẠC LIÊU

(Tổ chức từ ngày 16 đến 21 tháng 7 năm 2011 (16 đến 21/06/Tân Mão)

* Đính kèm Thông Bạch số 20/TB-BTS ngày 19 tháng 04 năm 2011,V/v Tổ Chức Đại Giới Đàn Huệ Viên năm 2011 của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu.

Theo chương trình của Đại Giới Đàn do Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu tổ chức năm nay, khảo thí Giới tử gồm hai phần sau:

1.     Thi trắc nghiệm phần giáo lý

2.     Khảo hạch trực tiếp phần luật nghi và nghi thức khoá tụng

          Chương trình ôn tập như sau:

I. chương trình ôn TẬP cho giới tử sa di, sa di ni.

1.   giáo lý: Quy Y Tam Bảo, Sám hối, Ăn Chay và

                       Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

2.   LUẬT NGHI:

    -  Ngũ Giới.

    - Tỳ Ni Nhật Dụng.

    - 24 Oai Nghi.

3. NGHI THỨC KHOÁ TỤNG:

          -Kệ chung, Công phu khuya, Công phu chiều, Tịnh độ.

  II. CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ THỨC XOA.

      1.GIÁO LÝ LUẬT NGHI: Chương trình như Giới tử Sa Di Ni.
2.NGHI THỨC KHOÁ TỤNG: Như chương trình Giới tử Sa Di Ni cộng thêm: Hồng Danh, Cúng Ngọ, Cúng Quá đường.

  III. Chương Trình On TẬP Cho Giới Tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni.

1.  GIÁO LÝ : Chương trình ôn thi trong khoá I, II, III Phật học phổ thông do Hoà thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

2.  LUẬT NGHI:

Ø Giới Tử Tỳ Kheo học Giới Sa Di.

Ø Giới tử Tỳ Kheo Ni học Giới Sa Di Ni và Thức Xoa.

Ø Tỳ Ni Nhật dụng, Oai Nghi và Cảnh Sách

3.  NGHI THỨC KHOÁ TỤNG: Kệ chung, Kệ trống, Nguyện hương, Phục nguyện, Công phu khuya, Công phu chiều, Tịnh độ, Hồng danh sám hối, Cúng ngọ, Cúng quá đường.

              Để giới thể được châu viên, Giới tử phải thành tâm sám hối bằng phương pháp Hồng danh sám hối càng nhiều càng tốt trước khi đến Đàn thọ Giới.

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ VIÊN NĂM 2011

 

 

* Mẫu đơn xin Thọ giới

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO......................                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--ooOoo---

PL 2555 ................. ngày ....... tháng ....... năm 2011

 

ĐƠN XIN NGUYỆN THỌ GIỚI

Kính gởi :    

- BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

- BAN TỔ CHỨC GIỚI ĐÀN HUỆ VIÊN

Con tên là : ................................................. Pháp danh : .............................

Sanh ngày:           tháng           năm

Dân tộc ................... Chứng minh ND số ................................. cấp tại ……….

Ngày........ tháng........ năm 20.....

Con ông : ........................................................... Bà ……………………….

Địa chỉ của cha mẹ (hoặc người đỡ đầu):

Xuất gia năm .................... Bổn sư:

Chùa .................................. Xã Phường ................... Huyện, Thị …………… Tỉnh ...............................................

Đã thọ giới .....................................ngày ......... tháng .........năm ..............

Tại giới đàn chùa ………………………….

Hiện thường trú tại chùa ………………………………

        Nay con xin Chư Tôn đức từ bi hoan hỉ cho con được thọ giới .................................. để con tinh tấn tu học.

 

        Con nguyện giữ gìn giới luật Phật dạy do Chư Tôn đức truyền trao.

        Thành kính tri ơn Chư Tôn đức.

 

       Chấp thuận của                                                        Nay kính

   Bổn sư hay Y chỉ sư                                             (Ký tên và ghi rõ họ tên)

......... ngày...... tháng .....  năm 2011

   (Ký tên đóng dấu chùa)

 

 

Hồ sơ đính kèm :                                    XÁC NHẬN CỦA BAN ĐẠI DIỆN

- Sơ yếu lý lịch 3 bản                                  PHẬT GIÁO HUYỆN THỊ

- Bản sao CMND có thị thực                              

- Bản sao C/C học lực cao nhất (có thị thực)

- Bản sao chứng nhận đã thọ giới (có thị thực)

 (Nếu ngủ giới phải có đơn phát nguyện xuất gia)

- Ảnh 2x3 (4 tấm)

 

 

 

* Mẫu đơn xin Xuất gia

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO ……………                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BĐD PHẬT GIÁO ………………..                              *****

                                          ……………., ngày ……. Tháng …… năm 2011

 

ĐƠN XIN XUẤT GIA

 

Kính gởi:      

- Ban Tăng Sự Tỉnh Hội Phật Giáo …………

- Ban Đại Diện Phật Giáo …………………...

 

Con tên:  ……………………… Pháp danh: ………………………….

Sinh ngày ………. Tháng …………  năm, tại ………………………..

CMND số: …………….. cấp ngày ………………, tại ……………….

Dân tộc: ……..

Tên cha: …………………….., cư ngụ tại: ……………………………

Tên mẹ: ……………………..., cư ngụ tại: …………………………...

Con xin phát nguyện xuất gia với Bổn sư: …………………………….

Chùa: ……………………….., địa chỉ: ……………………………….

Khi được được sự chấp thuận, con nguyện sẽ hành trì nội quy của chùa, nghiêm trì giới luật Phật chế, tuân thủ theo nội quy Tăng sự, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt nam và pháp luật nhà nước.

Kính mong Chư tôn đức từ bi chấp thuận.

 

Sự đồng ý của cha mẹ                                                     Kính đơn

 

 

 

 

………………………                                          ………………………..

 

  Xác nhận của Bổn sư

Chấp thuận cho đệ tử xuất gia

 

 

 

 

 

………………………..

 

 

* Mẫu Sơ yếu lý lịch

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO ……………..                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUẬN, HUYỆN:...............................                                     

PHƯỜNG, XÃ:..................................

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

- Họ tên khai sanh :..........................................................................................................

 

- Họ tên thường dùng :.....................................................................................................

 

- Pháp danh, pháp hiệu :..................................................................................................

 

- Ngày và nơi sanh :.........................................................................................................

 

- Giấy CMND số : ........................., cấp tại : .................... ngày cấp:

 

- Hộ khẩu thường trú :......................................................................................................

 

- Trình độ :    + Văn hóa :..............................................................

                        + Ngoại ngữ :...........................................................

                        + Nghiệp vụ chuyên môn :.......................................

- Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa) :...............................................

 

- Giới phẩm hiện nay :.....................................................................................................

- Bổn sư và địa chỉ Bổn Sư :............................................................................................

- Chức vụ đã qua và hiện nay của bản thân trong chùa

  ...........................................................................................................................

- Chức vụ đã qua trong các tổ chức hệ phái trước khi thống nhất  Phật  giáo , chức  vụ

 hiện nay trong GHPGVN và các phong trào, đoàn thể

  ...........................................................................................................................

 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

- Họ tên Cha :.............................................................

- Sinh năm :................... (sống chết) …………………

 

Nghề nghiệp trước, sau 30/4/1975 và hiện nay.............................................................

 

- Hiện ở :..........................................................................................................................

- Họ tên Mẹ :................................................ Sinh năm : ............... (sống chết)

- Nghề nghiệp trước, sau 30/4/1975 và hiện nay: ……………………………

 

- Hiện ở :..........................................................................................................................

- Anh chị em ruột : (trước, sau 30/4/1975 và hiện nay, làm gì ở đâu)

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

 

QUÁ TRÌNH BẢN THÂN (Từ 8 tuổi đến nay)

 

A- Xuất gia tu học :

        Tổ chức hệ phái gốc :................................................................................................

        Chuyển tổ chức hệ phái :...........................................................................................

        Đã thọ giới phái nào, vào năm nào :..........................................................................

        Các giới đàn : (ngày và nơi tổ chức, do ai tổ chức)

        ...........................................................................................................................

       

B- Các lớp hoặc khóa đã thụ huấn :

        - Về Phật giáo :..........................................................................................................

       

        - Về xã hội :...............................................................................................................

       

        - Đã tham gia sinh hoạt xã hội :.................................................................................

       

        - Các phong trào, đoàn thể, đảng phái :.....................................................................

       

       - Những thân nhân hiện ở nước ngoài (nếu có) :.......................................................

       

        - Nguồn sống chính của bản thân hiện nay :..............................................................

       

        - Khen thưởng (nếu có) :............................................................................................

        - Kỷ luật (nếu có) :....................................................................................................

        - Nguyện vọng :.........................................................................................................

       

                Tôi xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai trên đây.

                                               ........................ ngày ....... tháng ....... năm 2011

 

Xác nhận của chính quyền địa phương                                              Người khai ký tên

            (UBND Phường, Xã)

 

 

Cập nhật ( 15/05/2011 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online