Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow Hồ Sơ Đại Giới Đàn Huệ Viên
Hồ Sơ Đại Giới Đàn Huệ Viên PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
15/06/2011

Hồ sơ Đại Giới Đàn Huệ Viên

 Mẫu đơn : Thọ giới, Xuất gia và Sơ yếu lý lịch

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO......................  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

 

--ooOoo---

PL 2555 ................. ngày ....... tháng ....... năm 2011

 

ĐƠN XIN NGUYỆN THỌ GIỚI

Kính gởi :    

- BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

- BAN TỔ CHỨC GIỚI ĐÀN HUỆ VIÊN

Con tên là : ................................................. Pháp danh : .............................

Sanh ngày:           tháng           năm

Dân tộc ................... Chứng minh ND số ................................. cấp tại ……….

Ngày........ tháng........ năm 20.....

Con ông : ........................................................... Bà ……………………….

Địa chỉ của cha mẹ (hoặc người đỡ đầu):

Xuất gia năm .................... Bổn sư:

Chùa .................................. Xã Phường ................... Huyện, Thị …………… Tỉnh ...............................................

Đã thọ giới .....................................ngày ......... tháng .........năm ..............

Tại giới đàn chùa ………………………….

Hiện thường trú tại chùa ………………………………

        Nay con xin Chư Tôn đức từ bi hoan hỉ cho con được thọ giới .................................. để con tinh tấn tu học.

 

        Con nguyện giữ gìn giới luật Phật dạy do Chư Tôn đức truyền trao.

        Thành kính tri ơn Chư Tôn đức.

 

       Chấp thuận của                                                        Nay kính

   Bổn sư hay Y chỉ sư                                             (Ký tên và ghi rõ họ tên)

......... ngày...... tháng .....  năm 2011

   (Ký tên đóng dấu chùa)

 

 

Hồ sơ đính kèm :                                    XÁC NHẬN CỦA BAN ĐẠI DIỆN

- Sơ yếu lý lịch 3 bản                                  PHẬT GIÁO HUYỆN THỊ

- Bản sao CMND có thị thực                              

- Bản sao C/C học lực cao nhất (có thị thực)

- Bản sao chứng nhận đã thọ giới (có thị thực)

 (Nếu ngủ giới phải có đơn phát nguyện xuất gia)

- Ảnh 2x3 (4 tấm)

 

 

 

* Mẫu đơn xin Xuất gia

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO ……………                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BĐD PHẬT GIÁO ………………..                              *****

                                          ……………., ngày ……. Tháng …… năm 2011

 

ĐƠN XIN XUẤT GIA

 

Kính gởi:      

- Ban Tăng Sự Tỉnh Hội Phật Giáo …………

- Ban Đại Diện Phật Giáo …………………...

 

Con tên:  ……………………… Pháp danh: ………………………….

Sinh ngày ………. Tháng …………  năm, tại ………………………..

CMND số: …………….. cấp ngày ………………, tại ……………….

Dân tộc: ……..

Tên cha: …………………….., cư ngụ tại: ……………………………

Tên mẹ: ……………………..., cư ngụ tại: …………………………...

Con xin phát nguyện xuất gia với Bổn sư: …………………………….

Chùa: ……………………….., địa chỉ: ……………………………….

Khi được được sự chấp thuận, con nguyện sẽ hành trì nội quy của chùa, nghiêm trì giới luật Phật chế, tuân thủ theo nội quy Tăng sự, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt nam và pháp luật nhà nước.

Kính mong Chư tôn đức từ bi chấp thuận.

 

Sự đồng ý của cha mẹ                                                     Kính đơn

 

 

 

 

………………………                                          ………………………..

 

  Xác nhận của Bổn sư

Chấp thuận cho đệ tử xuất gia

 

 

 

 

 

………………………..

 

 

* Mẫu Sơ yếu lý lịch

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO ……………..                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUẬN, HUYỆN:...............................                                     

PHƯỜNG, XÃ:..................................

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

- Họ tên khai sanh :..........................................................................................................

 

- Họ tên thường dùng :.....................................................................................................

 

- Pháp danh, pháp hiệu :..................................................................................................

 

- Ngày và nơi sanh :.........................................................................................................

 

- Giấy CMND số : ........................., cấp tại : .................... ngày cấp:

 

- Hộ khẩu thường trú :......................................................................................................

 

- Trình độ :    + Văn hóa :..............................................................

                        + Ngoại ngữ :...........................................................

                        + Nghiệp vụ chuyên môn :.......................................

- Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa) :...............................................

 

- Giới phẩm hiện nay :.....................................................................................................

- Bổn sư và địa chỉ Bổn Sư :............................................................................................

- Chức vụ đã qua và hiện nay của bản thân trong chùa

  ...........................................................................................................................

- Chức vụ đã qua trong các tổ chức hệ phái trước khi thống nhất  Phật  giáo , chức  vụ

 hiện nay trong GHPGVN và các phong trào, đoàn thể

  ...........................................................................................................................

 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

- Họ tên Cha :.............................................................

- Sinh năm :................... (sống chết) …………………

 

Nghề nghiệp trước, sau 30/4/1975 và hiện nay.............................................................

 

- Hiện ở :..........................................................................................................................

- Họ tên Mẹ :................................................ Sinh năm : ............... (sống chết)

- Nghề nghiệp trước, sau 30/4/1975 và hiện nay: ……………………………

 

- Hiện ở :..........................................................................................................................

- Anh chị em ruột : (trước, sau 30/4/1975 và hiện nay, làm gì ở đâu)

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

 

QUÁ TRÌNH BẢN THÂN (Từ 8 tuổi đến nay)

 

A- Xuất gia tu học :

        Tổ chức hệ phái gốc :................................................................................................

        Chuyển tổ chức hệ phái :...........................................................................................

        Đã thọ giới phái nào, vào năm nào :..........................................................................

        Các giới đàn : (ngày và nơi tổ chức, do ai tổ chức)

        ...........................................................................................................................

       

B- Các lớp hoặc khóa đã thụ huấn :

        - Về Phật giáo :..........................................................................................................

       

        - Về xã hội :...............................................................................................................

       

        - Đã tham gia sinh hoạt xã hội :.................................................................................

       

        - Các phong trào, đoàn thể, đảng phái :.....................................................................

       

       - Những thân nhân hiện ở nước ngoài (nếu có) :.......................................................

       

        - Nguồn sống chính của bản thân hiện nay :..............................................................

       

        - Khen thưởng (nếu có) :............................................................................................

        - Kỷ luật (nếu có) :....................................................................................................

        - Nguyện vọng :.........................................................................................................

       

                Tôi xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai trên đây.

                                               ........................ ngày ....... tháng ....... năm 2011

 

Xác nhận của chính quyền địa phương                                              Người khai ký tên

            (UBND Phường, Xã)

 

 

Cập nhật ( 01/07/2011 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online