Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Lịch Sử Văn Hoá arrow Những dòng kệ của các phái (Phước Tường)
Những dòng kệ của các phái (Phước Tường) PDF In E-mail
Người viết: Phước Tường   
15/11/2012

NHỮNG GIÒNG KỆ CỦA CÁC PHÁI

* Phước Tường

Những giòng kệ của các phái Thuyền tôn hiện hành trong Phật giáo xứ ta (những giòng kệ ấy cũng như những giòng chữ Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh... của bên Hoàng phái vậy) Những chữ ấy là để đánh dấu sự truyền thống về mỗi đời. Hiện nay các Tăng đồ, tín đồ khi quy y, thọ ký vẫn lấy đó làm thứ lớp mà đặt pháp danh. Nên nay nhân tiện cũng xin phụ lục ra đây để người đồng đạo xem qua cho biết.

 

Ngài Nghĩa Huyền lập tôn Lâm Tế truyền đến đời 21 là ngài Vạn Phong Thời y ở chùa Thiên Đồng (Trung Hoa) xuất ra bài kệ :

 

Tổ đạo giới định tôn,
Phương Quảng chứng viên thông,
Hạnh siêu minh thực tế,
Liễu đạt ngộ chân không.
Như nhật quang thường chiếu.
Phổ châu lợi ích đồng
Tín hương sanh phước huệ,
Tương kế chấn từ phong.

Truyền đến đời 22 là ngài Bảo Tạng cho đến đời 31 là ngài Đạo Mân (ở chùa Thiên Khai, Trung Hoa), ngài xây lại chia ra giòng kệ khác :

Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên,
Minh như hồng nhật lệ trung thiên.
Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ,
Chiếu thể chân đăng vạn cổ huyền.


Ngài này truyền cho ngài Bổn Khao Khoán Viên, ngài Khoán Viên truyền cho ngài Hoán Bích Nguyên Thiều Siêu Bạch, ngài Siêu Bạch truyền cho ngài Minh Hoằng Tử Dung, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Vật Nhất Trí, Minh Hành Tại Toại v.v. . .

Ngài Tử Dung Minh Hoằng truyền cho ngài Thiệt Diệu Liễu Quán (ngài này khai sơn chùa Thuyền Tôn có tục bài kệ - xem truyện ngài ở trước).

Ngài Minh Hải Pháp Bảo người Phúc Kiến, qua An-nam ở tỉnh Quảng Nam khai sơn chùa Chúc Thánh biệt xuất một giòng kệ :

Minh thiệt pháp toàn chương
Ấn chân như thị đồng,
Chúc Thánh thọ thiên cửu,
Kỳ quốc tộ địa trường
Đắc chánh luật vi tuyên,
Tổ đạo hạnh giải thông.
Giác hoa Bồ-đề thọ,
Sung mãn nhơn thiên trung.

Ngài Minh Vật Nhất Trí truyền cho đời 35 là ngài Thiệt Thoại Tánh Tường, đời 36 ngài Tế Giác Quảng Châu cho đến đời 41 ngài Trí Thắng.

Bích Dung lại biệt xuất giòng kệ :
Trí huệ thanh tịnh,
Đạo đức viên minh.
Chân như tánh hải,
Tịch chiếu phổ thông.
Tâm nguyên quảng tục,
Bổn giác xương long.
Nặng nhơn thánh quả,
Thường diễn khoan hoằng.
Duy truyền pháp ấn,
Chánh ngộ hội dung.
Kiên trì giới hạnh,
Vĩnh kế tổ tông.

Ngài Minh Hành Tại Toại ở Nhạn Tháp Bắc kỳ cũng biệt xuất một giòng kệ:

Minh chân như bảo hải,
Kim tường phổ chiếu thông.
Chí đạo thành chánh quả,
Giác ngộ chứng chân không.

Lại xét ngài Thanh Nguyên Hành Tư Thiền sư học trò ngài Lục Tổ, ngài Thanh Nguyên bắt đầu truyền cho ngài Thạch Đầu Hy Thiên, ngài Hy Thiên truyền cho ngài Tịnh Trì Lương Giới hòa thượng ở Đông sơn lập ra tôn Tào Động, rồi truyền cho ngài Tri Giao Nhất Cú. Ngài Nhất Cú có xuất bài kệ :

Tịnh Trí viên thông tôn từ tánh,
Khoan giác đạo sanh thị chánh tôn.
Mậl hành nhơn đức xưng lương huệ,
Đăng phổ chiếu, hoằng pháp vĩnh trường.

SỰ LIÊN HỆ CỦA TỔ NGUYÊN THIỀU CÙNG PHÁI CHÚC THÁNH VÀ LIẾU QUÁN

Cùng hoằng pháp với Tổ Nguyên Thiều có các Thiền sư Minh Hành Tại Tại. Minh Hoằng Tử Dung, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Vật Nhất Trí

Tổ Nguyên Thiều, Pháp tự là Hoán Bích, pháp hiệu Siêu Bạch

Pháp danh Nguyên Thiều từ bài kệ

Đạo bổn NGUYÊN THÀNH PHẬT TỔ TIÊN
Minh như hồng nhật lệ trung thiên.
Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ,
Chiếu thể chân đăng vạn cổ huyền.

Pháp hiệu Siêu tBạch ừ bài kệ

Tổ đạo giới định tôn,
Phương Quảng chứng viên thông,
Hạnh SIÊU MINH THẬT TẾ
Liễu đạt ngộ chân không.
Như nhật quang thường chiếu.
Phổ châu lợi ích đồng
Tín hương sanh phước huệ,
Tương kế chấn từ phong.

Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo khi xuất kệ phái Chúc Thánh
đã lấy từ chữ MINH THẬT

Minh thật pháp toàn chương
Ấn chân như thị đồng,
Chúc Thánh thọ thiên cửu,
Kỳ quốc tộ địa trường
Đắc chánh luật vi tuyên,
Tổ đạo hạnh giải thông.
Giác hoa Bồ-đề thọ,
Sung mãn nhơn thiên trung.

Thiền sư Thật Diệu xuất kệ pháp phái Liễu Quán khi nối pháp thiền sư Minh Hoằng Tử Dung
đã lấy từ chữ THẬT TẾ

Thật Tế Đại Đạo,
Tánh Hải Thanh Trừng
Tâm Nguyên Quảng Nhuận,
Đức Bổn Từ phong
Giới Định Phước Huệ,
Thể Dụng Viên Thông
Vĩnh Siêu Trí Quả
Mật Khế Thành Công
Truyền Trì Diệu Lý,
Diễn Sướng Chánh Tôn
Hạnh Giai Tương Ưng,
Đạt Ngộ Chân Không.

 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online