Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Lịch Sử Văn Hoá arrow Pháp Hoa trường ca Pham I - II (ĐĐ Thích Chánh Đức)
Pháp Hoa trường ca Pham I - II (ĐĐ Thích Chánh Đức) PDF In E-mail
Người viết: Administrator   
15/01/2009

PHÁP HOA TRƯỜNG CA (Phẩm I – II)

* Đại đức Thích Chánh Đức

Tìm hiểu đạo Phật là phương tiện, là nhơn tiến vào lãnh vực tu hành, là căn bản cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề. Tất cả những vần PHÁP HOA TRƯỜNG CA do chúng tôi sáng tác đều vì mục đích để mọi người học Phật tìm hiểu đạo nguồn chân lý mầu nhiệm của bộ kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA DIỆU NGHĨA. Chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật tức là tìm tu, chọn con đường chân chánh đúng theo giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca dạy bảo. Vì quan điểm của tôi chấp lấy thành kiến “người không hiểu đạo thường gặp kẻ tà đạo”.

         Pháp Hoa Trường Ca này là giai đoạn mà chúng tôi muốn đưa quý thiện hữu đọc giả, hành giả đi vào nguồn tâm thức đạo mầu của rừng thiền diệu pháp. Trong tinh thần tư lợi lợi tha, chúng tôi xin đem chỗ tự hiểu biết một phần nào để cùng người tìm hiểu. Nếu có điều chi chưa đúng xin được sự chỉ bảo của các bậc cao minh.                         

 

PHẨM TỰA - THỨ NHẤT

 

Linh sơn cao vút chín tầng mây

 

Vương xá trãi dài khắp đông tây

 

Trí tuệ tựa non cao sừng sững

 

Bi nguyện là thành rộng cánh tay

 

Vô lượng nghĩa mầu dung thông khắp

 

Chẳng qua chỉ một định tâm này

 

Bi – Trí đầy tròn tín hạnh nguyện

 

Pháp Hoa thắng hội chính là đây.

 

 

A/. PHẨM TỔNG HIỂN

1.     Phẩm Tựa

“Vì muốn chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mà Đức Phật hiện ra trong đời” Liễu ngộ chơn cảnh thật này để làm chánh nhơn chơn thật thành tựu Phật quả.

Trước khi chỉ bày Phật tri kiến, đức Phật nói kinh”Vô lượng nghĩa” rồi tự nhập “ vô lượng nghĩa xứ tam muội” đó là ý gì? Chính để chỉ rõ ràng tất cả những sự đi đứng nói nín v.v… của đức Phật không phải cảnh giới tâm thức tư lương của phàm tình. Không thể dùng tâm thức tư lương mà suy bàn đến được.

- Phục nguyện:

Kinh tuyên Diệu Pháp, dụ dẫn liên hoa. Hoằng truyền nhơn phổ biến Ta Bà, Tự phẩm chúng tập trung Linh Thứu.

          - Phổ nguyện:

          Đồng lục chủng thành tựu, đồng nhất hội nghiểm nhiên. Đồng vật loại vô biên, đồng đắc thành phật đạo.

 

 

PHẨM PHƯƠNG TIỆN – THỨ HAI

 

Trãi bốn chín năm thuyết pháp mầu

 

Phương tiện truyền trao có cạn sâu

 

Thanh Văn, Duyên Giác  hay Bồ Tát

 

Sánh với Phật thừa khác chi đâu

 

Công đức tạo thành tuy nhỏ nhặt

 

Ví như gặp Phật chỉ cúi đầu

 

Một tiếng xưng dương  Nam Mô Phật”

 

Đắc thành chánh quả đã từ lâu.

 

B/. PHẦN KHAI THỊ TRI KIẾN

2.     Phẩm phương tiện:

Cứ theo trong lời sớ kinh Hoa Nghiêm về phương tiện có hai:

1-Viễn phương tiện.

2-Cận phương tiện.

          Bởi từ trước vì căn cơ của chúng sanh chưa thuần, nên mục đích hiện ra nơi đời, Đức Phật chưa từng thổ lộ.

          Hiện nay khí tánh của chúng sanh đã thuần thục đã phải lúc phải thời, đức Phật cùng tận phô bày chủ ý ra đời. Phế ba thừaquyền giáo để hiển nhất thừa chơn thật. Do đó mà sau khi xuất định, đức Phật cùng cực ngợi khen một ai có thể suy lường thấu đáo được, để làm cho chúng hội snah lòng hân mộ.

          Như thế ba thừa là quyền giả, gốc từ nhất thừa mà ra, như Kinh nói: “Chư Phật dùng phương tiệnnơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba”.

          Bắt đầu từ phẩm “phương tiện thứ 2” này đến phẩm “Pháp sư thứ 10” chính là khai hiển Chơn tri kiến của Như Lai, nên thuộc về phần “khai thị tri kiến”.

- Phục Nguyện:

Thế Tôn xuất định tán dương trí tuệ nhất môn. Thân tử trần ngôn, khẩn thiết ân cần tam thỉnh.

          - Phổ nguyện:

          Ngũ thiên nhơn thối thỉnh, nhất đại sự hoàn toàn.

          Xuất thế gian đồng thành Phật dạo.-

 

 

Cập nhật ( 15/01/2009 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online