Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Lịch Sử Văn Hoá arrow Pháp Hoa trường ca 8-13 (Thích Chánh Đức)
Pháp Hoa trường ca 8-13 (Thích Chánh Đức) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
16/03/2009
PHÁP HOA TRƯỜNG CA PHẨM 8 – PHẨM 13
* Thích Chánh Đức
PHẨM THỨ TÁM : NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ

Bồ-Tát quyền môn lý nhiệm mầu

Thị hiện Thanh Văn học đạo sâu

Hộ trợ Như Lai tuyên chánh pháp

Phú Lâu Na Tử xứng danh đầu

Chúng sinh hết thảy đồng Phật tánh

Luân hồi sao cứ mãi dài lâu?

Mang thân nghèo đói lê la khắp

Nào biết trong mình có “Bảo châu”.

 

PHẨM THỨ CHÍN : THỌ HỌC VÔ HỌC

Từ  Phật không vương rất lâu xa

Mãi tới đời nay đức Thích Ca

Bổn nguyện hộ trì làm thị giả

A-Nan trụ thế mãi Ta Bà

Xưa là Thái tử nay Trưởng tử

Xứng danh mật hạnh La Hầu La

Vô hữu Thanh Văn hai nghìn vị

Đắc thành bửu tướng để độ tha.

 

PHẨM THỨ MƯỜI : PHÁP SƯ

Hành giả thọ trì hạnh Pháp Hoa

Đắc thành Chánh Giác tự lâu xa

Thương tưởng nhân gian mong độ chúng

Pháp sư thị hiện lại Ta Bà

Cao nguyên đào giếng ra công sức

Qua lớp bùn non nước vọt ra

Trụ nhà bi nguyện y nhẫn nhục

Nhất thiết pháp không thượng bảo tòa.

 

PHẨM THỨ MƯỜI MỘT : BỬU THÁP

Đa Bảo Như Lai phát nguyện sâu

Mười phương thế giới dẫu nơi đâu

Pháp Hoa Diệu Nghĩa ai tuyên thuyết

Tháp báu vọt lên từ đất sâu

Phân thân đức Phật đồng câu hội

Đa Bảo hiện ra chứng lý mầu

Noi gương chư Phật con thệ nguyện

Tuyên dương chánh pháp mãi dài lâu.

 

PHẨM THỨ MƯỜI HAI : ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

Sắc tướng âm thanh khó thấy ta

Mong cầu như thế lạc đường ma

Nghịch hạnh dễ gì ai thị hiện

Đề Bà luôn chống phá Thích Ca

Kính tín Ngài là Thiên Vương Phật

Được sanh về cõi Tịnh Liên Hoa

Văn thù chỉ nói Kinh Diệu Pháp

Thân rồng thành Phật khoảng sát na.

 

PHẨM THỨ MƯỜI BA : TRÌ

Ta Bà tệ ác khổ ngút ngàn

Chúng sinh nghiệp chướng lắm tham san

Giận hờn dua vạy tâm không thật

Khó nỗi tìm ra một chút an

Độ sinh không mỏi là tâm Phật

Chắp tay thệ nguyện dẫu gian nan

Trãi khắp mười phương trì chánh pháp

Nhờ ân Tam Bảo lực vô vàn.

Cập nhật ( 16/03/2009 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online