Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
15/07/2008

KẾ HOẠCH T CHC ĐI GII ĐÀN NGUYT CHIU

(từ ngày 14 – 20 tháng 6 năm Mậu Tý, nhằm ngày 16 – 22 tháng 7 năm 2008 tại chùa Long Phước và chùa Giác Hoa tỉnh Bạc Liêu)

                           - Căn cứ tinh thần Công văn số 233/ CV/ HĐTS ngày 31/05/2008 của Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

          - Căn cứ tinh thần Công văn số 931/ UBND – VX ngày 19/03/2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bạc Liêu. Cho phép Tỉnh Hội phật giáo Bạc Liêu tổ chức Đại Giới Đàn mang tên Nguyệt Chiếu, pháp hiệu vị Cao Tăng của Phật giáo Bạc Liêu có công trong thời ky chấn hưng Phật giáo Nam bộ. Đại Giới Đàn tổ chức hai điểm, Giới Đàn Tăng tại chùa Long Phước, Giới Đàn Ni tại chùa Giác Hoa. Phần lễ khai mạc và bế mạc tổ chức tại chùa Long Phước.

          - Công tác tổ chức Đại Giới Đàn, Ban Thường trực Tỉnh hội đã có nhiều  cuộc họp thảo luận để đi đến thống nhất thực hiện kế hoạch như sau :

          I.- BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN :

          - Trưởng Ban : Hòa thượng Thích Huệ Hà

          - Phó trưởng Ban phụ trách Lễ tân: Hòa thượng Thích Giác Định.

          - Phó trưởng Ban phụ trách Thông sự: Thượng tọa Thích Thiện Thống.

          - Phó trưởng Ban phụ trách Tuyển giới tử: Đại đức Thích Minh Lành

          - Phó trưởng ban phụ trách Lễ tân: Đại đức Thích Quảng Thới

          - Phó trưởng Ban phụ trách Kiến Đàn: Đại đức Thích Chánh Đức

          - Phó trưởng ban phụ trách Giới Đàn Ni: Ni sư Như Nghiêm

          - Phó trưởng ban phụ trách Lễ Tân: Sư cô Nghiêm Thành.

          CÁC TIỂU BAN :

          - Thư ký, công văn, sớ điệp : ĐĐ Thích Thiện Phúc ,  ĐĐ Thích Chánh Đức, Cư sĩ Quảng Thiệt

          - Tài chính thủ quỹ: quí Sư Cô: Ngộ Đạo, Nghiêm Liên, Diệu Thiền, Nghiêm Thành, Phước Bảo.

          - Nghi lễ và khánh tiết: Đại đức Thích Huệ Thuận, ĐĐ Thiện Ngộ, ĐĐ Thiện Năng, quý sư cô Như Hải, Diệu Nghiêm, Diệu Thuận, Huệ Phương. 

          - Kiểm soát: Đại đức Giác Tạng, Giác Tiếp.

          - Quản Giới Tử Tăng: Đại đức Thích Giác Nghi, ĐĐ Huệ Phổ.

          - Quản Giới Tử Ni: Sư cô Nghiêm Thành, Sư cô Phương Minh.

          * Các tiểu Ban còn lại sinh hoạt như trong Ban Giám Hạ chùa Long Phước và chùa Giác Hoa.

          II.- BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN, cung thỉnh Nhị Bộ Đại Tăng.

          1)- Ban Chứng minh, cung thỉnh :

          - Hòa thượng Thích Hiển Pháp         – Hưng Phước Tự

          - Hòa thượng Thích Tắc An – Thiền Tôn Tự

          - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Minh Đạo Tự.

          2)- Tuyên luật sư, cung thỉnh:

          - Hòa thượng Thích Minh Thông – Huệ Nghiêm Tự.

          3)- Ban Giới Sư Tăng, cung thỉnh Tam Sư:

          - Hòa thượng Thích Tắc Thành – Đông Phước Tự đương vi Hòa thượng Đường Đầu

          - Hòa thượng Thích Huệ Tài – Phước Thành Tự đương vi Yết ma A xà lê

          - Thượng tọa Thích Thiên Lạc – Tam Bửu Tự đương vi Giáo thọ A xà lê

          Cung thỉnh Thất Chứng :

          - Thượng tọa Thích Thiện Hảo – Linh Quang Tự đương vi Đệ I Tôn chứng

          - Thượng tọa Thích Thiện Hảo – Hội Sơn Tự đương vi Đệ II Tôn chứng

          - Đại đức Thích Nhật Quang – Năng Nhơn Tự đương vi Đệ III Tôn chứng

          - Đại đức Thích Huệ Thành – Liên Hoa Tự đương vi Đệ IV Tôn chứng

          - Đại đức Thích Huệ Khai – Thiền viện Quảng Đức đương vi Đệ V Tôn chứng

          - Đại đức Thích Quảng Thới – Huệ Quang Tự đương vi Đệ VI Tôn chứng

          - Đại đức Thích Phước Chí – Bửu Hưng Tự đương vi Đệ VII Tôn chứng.

          4)- Ban Chứng minh Giới Sư Ni : Cung thỉnh

          - Ni trưởng  Thích Nữ Tịnh Hạnh – Bồ Đề Tự

          - Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Thường –  Phổ Đà Tự

          - Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ – Giác Tâm Tự

          5)- Ban Giới Sư Ni cung thỉnh Tam Sư :

          - Ni trưởng Thích Nữ Diệu Pháp – Long Phước Tự đương vị Đường đầu Hòa thượng

          - Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tín – Quan Âm Tự đương vị Đường đầu Hòa thượng

          - Ni sư Thích Nữ Diệu Ngộ – Quan Âm Tự đương vị Yết ma A xà lê

          - Ni sư Thích Nữ Huệ Liễu – Đại Giác Tự đương vị Giáo thọ A xà lê.

          Cung thỉnh thất Chứng :

          - Ni sư Thích Nữ Huệ Hạnh - Long Điền Tự đương vi Đệ I Tôn chứng

          - Ni sư Thích Nữ Lệ Mỹ - Định Thành Tự đương vi Đệ II Tôn chứng

          - Ni sư Thích Nữ Như Ân - Pháp Lạc Tự đương vi Đệ III Tôn chứng

          - Ni sư Thích Nữ Nhựt Khương - Quang Minh Tự đương vi Đệ IV Tôn chứng

          - Ni sự Thích Nữ Diệu Liên - Thành Linh Tự đương vi Đệ V Tôn chứng

          - Ni sư Thích Nữ Huệ Năng - Phổ Đức Tự đương vi Đệ VI Tôn chứng

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Liên - Vĩnh Thái An Tự đương vi        Đệ VII Tôn chứng.

          6)- Ban Tứ Dẫn Thỉnh Tăng, cung thỉnh :

          - Đại đức Thích Thanh Chương - Vĩnh Hưng Tự

          - Đại đức Thích Phước Nguyên  - Thiền Viện Quảng Đức

          - Đại đức Thích Huệ Thuận - Long Phước Tự

          - Đại đức Thích Minh Quy - Phước Hòa Tự.

           Ban Tứ Dẫn Thỉnh Ni, cung thỉnh :

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Hạnh - Bửu Ân Tự

          - Sư cô Thích Nữ Như Hải  - Long An Tự

          - Sư cô Thích Nữ Nhựt Bửu  - Long An Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Nghiêm - Giác Hoa Tự.

          III.- BAN GIÁM KHẢO, cung thỉnh :

          - Hòa thượng Thích Minh Thông - Huệ Nghiêm Tự đương vi Chánh Chủ khảo

          - Đại đức Thích Minh Lành     - Long Đức Tự đương vi Phó Chủ khảo

          - Đại đức Thích Nguyên Sĩ      - Giác Sanh Tự đương vi Phó Chủ khảo

          - Đại đức Thích Phước Thành - Quan Âm Tự đương vi Phó Chủ khảo

          - Đại đức Thích Phước Chí      - Bửu Hưng Tự đương vi Phó Chủ khảo

          * BAN GIÁM THỊ, cung thỉnh :

          - Đại đức Thích Giác Nghi       - Long Phước Tự

          - Đại đức Thích Huệ Phổ         - Bửu Lâm Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Nghiêm - Giác Hoa Tự

          - Sư cô Thích Nữ Liên Hòa      - Hải Triều Âm Tự

          - Sư cô Thích Nữ Phước Bảo   - TT Chánh Niệm

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Lý       - Phật đường Chánh Huệ

          - Sư cô Thích Nữ Nghiêm Thật         - Giác Hoa Tự.

          V.- BAN HỘ ĐÀN, cung thỉnh :

          - Hòa thượng Thích Giác Định          - Ngọc Liên Tịnh xá

          - Đại đức Thích Giác Tạng      - Bửu Linh Tự

          - Đại đức Thích Thanh Nhân   - Phong Lợi Tự

          - Đại đức Thích Phước Châu   - Phước Huệ Tự

          - Đại đức Thích Thiện Phúc     - Long Phước Tự

          - Đại đức Thích Quảng Thới    - Huệ Quang Tự

          - Đại đức Thích Minh Lành     - Long Đức Tự

          - Đại đức Thích Huệ Thành     - Liên Hoa Tự

          - Đại đức Thích Giác Nghi       - Long Phước Tự

          - Đại đức Thích Giác Tiếp       - Châu Viên Tự

          - Đại đức Thích Giác Tòng      - Khánh Long An Tự

          - Thượng tọa Thích Thiện Hảo          - Hội Sơn Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Nghĩa - Bạch Liên Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Hảo     - Duyên Phước Thành Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Phước - Phước Hưng Tự

          - Sư cô Thích Nữ Nghiêm Liên          - Liên Hoa Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Thiền   - Giác Tánh Tự

          - Sư cô Thích Nữ Huệ Thanh   - Huệ Tâm Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Phước - Phước Bửu Tự

          - Sư cô Thích Nữ Huệ Thường          - Hưng Thiện Tự

          - Ni sư Thích Nữ Lan Liên       - Ngọc Tường tịnh xá

          - Sư cô Thích Nữ Hòa Liên      - Ngọc Lợi tịnh xá

          - Sư cô Thích Nữ Ngộ Đạo      - Long Phước Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Giác     - Thiền Lâm Tự

          - Sư cô Thích Nữ Diệu Chánh - Quan Âm Tự

          - Sư cô Thích Nữ Như Huệ      - An Thạnh Linh Tự

          - Ni trưởng thích Nữ Tịnh Ngọc        - Phổ Đà Tự

          - Ni trưởng Thích Nữ Như Nghiêm - Thiên Quang Tự

          * Phương danh Chư Tôn đức từ bi ai mẫn hộ Đàn, Ban tổ chức sẽ báo cáo tiếp tục trong lễ bế mạc Đại Giới Đàn.

          V.- ĐIỂM TỔ CHỨC GIỚI ĐÀN :

          - Giới Đàn Tăng tại chùa Long Phước.

          - Giới Đàn Ni tại chùa Giác Hoa.

          - Giới tử Tăng tề tựu, ăn nghỉ, ôn tập kinh luật tại chùa Long Phước.

          - Giới tử Ni tề tựu ăn nghỉ, ôn tập kinh luật tại chùa Giác Hoa.

          * Điểm tập trung Giới tử làm bài thi, Ban Chủ khảo chấm thi và công bố kết quả tuyển Giới tử tại chùa Long Phước.

          * Chương trình ôn tập dự thi khảo hạch dành cho Giới tử gồm 2 phần :

          1- Thi trắc nghiệm phần giáo lý

          2- Khảo hạch trực tiếp phần luật nghi và nghi thức khóa tụng.

          Chương trình ôn tập như sau :

          A. CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ SA DI, SA DI NI :

          1- Giáo lý : Quy y Tam bảo, sám hối, ăn chay và lịch sử Đức Phật Thích Ca

          2- Luật nghi :

          - Ngũ giới

          - Tỳ ni Nhật dụng

          - 24 oai nghi.

          3- Nghi thức khóa tụng : Kệ chung, Công phu khuya, Công phu chiều, Tịnh Độ.

          B. CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ THỨC XOA :

          1- Giáo lý và Luật nghi : Chương trình như Giới tử Sa Di Ni.

          2- Nghi thức khóa tụng : Công phu khuya, công phu chiều, Hồng Danh, cúng ngọ, cúng quá đường.

          C. CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP GIỚI TỬ TỲ KHEO, TỲ KHEO NI :

          1- Giáo lý : Chương trình ôn thi trong khóa I, II, Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và giáo lý Tứ Diệu Đế.

          2- Luật nghi :

          - Giới tử Tỳ Kheo học Giới Sa Di.

          - Giới tử Tỳ Kheo Ni học Giới Sa Di Ni và Thức Xoa.

          - Tỳ Ni nhật dụng, Oai nghi và Cảnh sách.

          3- Nghi thức khóa tụng : Kệ chung, Kệ trống, Nguyện hương, Phục nguyện, công phu khuya, công phu chiều, Tịnh độ, Hồng danh sám hối, cúng ngọ, cúng quá đường.

          Để Giới thể được châu viên, Giới tử phải thành tâm sám hối bằng phương pháp Hồng danh sám hối càng nhiều càng tốt trước khi đến Đàn thọ Giới.

          Ngoài ra Giới tử khi tề tựu Giới Đàn phải nghiêm túc chấp hành nội qui gồm các điều như sau :

1.     Giới tử có tên trong danh sách niêm yết tại Giới Đàn mới được vào và lưu lại với trường.

2.     Giới tử phải nghiêm túc giữ gìn oai nghi, tế hạnh, thanh tịnh ở Giới trường.

3.     Giới tử luôn luôn chánh niệm và hết lòng khát ngưỡng cầu Giới pháp.

4.     Giới tử luôn luôn mang phù hiệu trên người trong suốt thời gian sinh hoạt tại Giới trường (Phù hiệu do Ban tổ chức phát).

5.     Giới tử phải tuyệt đối cung kính chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Giới sư, Ban Giám khảo, Ban Hộ đàn và chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban Tứ dẫn thỉnh.

6.     Giới tử phải tự giữ gìn và bảo quản các vật dụng tùy thân và chấp hành các việc theo chỉ dẫn của Ban quản lý Giới tử.

7.     Giới tử không được ra khỏi Giới trường nếu không có sự cho phép của Ban tổ chức, Ban Quản lý Giới tử.

8.      Giới tử phải thực hiện đúng theo thời khóa biểu của Ban tổ chức qui định : Sinh hoạt, ăn nghỉ, học tập và tụng niệm.

9.      Khi làm bài thi Giới tử tuyệt đối im lặng để tập trung tâm lực. Khi có duyên sự phải xin phép Giám thị trường thi.

10.                         Giới tử luôn luôn tâm niệm Ba La Đề Mộc Xoa là pháp nhiệm mầu của người tu, chí thành cầu thọ để được đắc giới, thể tướng viên dung.

     Giới tử nào phạm một trong những điều qui định trên :

     - Lần thứ nhất kiểm điểm xây dựng riêng.

     - Lần thứ hai kiểm điểm xây dựng trước Ban Quản lý Giới tử.

     - Lần thứ ba Ban tổ chức trục xuất ra khỏi Giới trường và thông báo về nơi trú xứ.

          Nay ban hành qui định cũng vì tinh thần của Giới Đàn, vì lòng khát ngưỡng cần cầu Giới pháp để Tăng Ni tấn tu đạo nghiệp, trang nghiêm ngôi Tam bảo, lợi lạc tự thân, lợi ích cho xã hội. Vậy tất cả Giới tử phải chấp hành nghiêm túc một cách tự nguyện những điều trong nội qui này.

          VI.- HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NGUYỆT CHIẾU :

          Từ ngày 14 tháng 6 năm Mậu Tý, nhằm 16 đến 22/7/2008 với chương trình như sau :

* NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM 15/7/2008 :

          - Giới tử tề Tựu Phật trường : Chư Tăng tại chùa Long Phước, chư Ni tại chùa Giác Hoa.

* NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM 16/7/2008 :

          - Buổi sáng Ban nghi lễ hướng dẫn Giới tử sám hối Hồng Danh

          - Buổi chiều Ban Giám luật hướng dẫn Giới tử ôn tập kinh luật

          - Buổi tối Ban Nghi lễ hướng dẫn Giới tử khóa lễ tịnh độ.

* NGÀY RẰM VÀ NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM 17 VÀ 18/7/2008 :

          - Giới tử thực hiện các nghi thức như ngày 14 tháng 6 năm Mậu Tý.

* NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM NGÀY 19/7/2008 :

          Tại chùa Long Phước :

          - 06 giơ 00  :         Tiểu thực

          - 07 giờ 00  :         Nghi thức tuyển Phật trường

          - 14 giờ 00  :         Thi khảo hạch

          - 19 giờ 00  :         Khai Đạo Giới tử

          - 20 giờ 00  :         Khóa lễ tịnh độ

          - 22 giờ 00  :         An tức

* NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM 20/7/2008 :

          Tại chùa Long Phước :

          - 03 giờ 30 :         Thức chúng

          - 04 giờ 00  :         Khóa lễ lăng nghiêm

          - 06 giờ 00  :         Tiểu thực

          - 07 giờ 00  :         Nhập tịch khai chung bảng

          - 08 giờ 00  :         Cử hành lễ khai mạc Đại Giới Đàn Nguyệt Chiếu

          + Cung nghinh Chư Tôn Giáo phẩm và khách quý

          + Niệm Phật cầu gia hộ

          + Tuyên bố lý do,thông qua chương trình, giới thiệu thành phần chứng dự

          + Diễn văn khai mạc

          + Báo cáo công tác tổ chức Đại Giới Đàn

          + Phát biểu của lãnh đạo chính quyền

          + Cung an chức sự Đại Giới Đàn, Ban Chứng minh và Nhị bộ Đại Tăng

          + Phát nguyện thọ giới của Giới tử

          + Đạo từ của Trung ương Giáo hội

          + Cảm tạ của Ban Tổ chức : Cúng dường, tặng quà lưu niệm

          + Hồi hướng Thọ trai - Chỉ tịnh

          - 14 giờ 00  : Đăng Đàn truyền giới Sa Di

          - 15 giờ 00  : Chư Ni thỉnh  Tăng Giáo giới

          - 17 giờ 00  : Dược thạch

          - 19 giờ 00  : Khóa lễ tịnh độ

          - 22 giờ 00  : An tức.

* NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM 21/7/2008 :

- 03 giờ 30  : Thức chúng

- 04 giờ 00  : Đăng Đàn truyền Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ Kheo Ni tại Giác Hoa

- 06 giờ 00  : Tiểu thực

- 08 giờ 00  : Đăng Đàn truyền Tỳ kheo Tăng tại chùa Long Phước

- 11 giờ 00  : Thọ trai - Chỉ tịnh

- 14 giờ 00  : Truyền Bồ tát giới tại chùa Long Phước

- 15 giờ 00  : Lễ bế mạc (Có chương trình riêng)

- 17 giờ 00 : Dược thạch - Tấn hương

- 19 giờ 00  : Đăng Đàn chẩn tế

- 22 giờ 00  : An tức.

* NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM MẬU TÝ NHẰM 22/7/2008 :

          Cung tiễn Chư Tôn và Đại chúng hồi quy bổn Tự.

          * CÁC BIỂU NGỮ TRANG TRÍ ĐẠI GIỚI ĐÀN :

          1)- Khai đạo tuyển Phật trường - Thọ nghiệp Tùng Sư

          2)- Cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm

          3)- Đại Phật tuyên dương kết tập tràng trung tăng đệ nhất. Y luật khải giáo tam đàn cụ túc pháp duy tâm.

          4)- Tục Phật tuệ Đăng

                Thiên long Thánh chủng.

          5)- Phụng thỉnh thế Tôn vi chứng minh

               Đàn Ba la mật Đạt hữu vi

               Giới đức thanh cao liễu vô tướng.

          6)- Tam hữu tề tư - tứ ân phổ báo.

          7)- Đàn tràng chi dụng di di tai

               Giới thọ hữu A Nan nan dã.

          * PHÁP PHỤC NHỊ BỘ ĐẠI TĂNG :

          - Ban Chứng minh, Ban Giới sư Tăng : Hậu vàng, Y Hồng, Mảo Hiệp chưởng (Tùy ngôi vị mà Pháp phục theo nghi thức).

          - Ban chứng minh, Ban Giới Sư Ni : Hậu vàng lợt và lam, Y hồng, mảo Quan Âm (tùy ngôi vị mà pháp phục theo nghi thức).

          * NGHI THỨC HÀNH LỄ :

          - Nghi thức theo nghi lễ cổ truyền của Phật giáo.

          - Các văn tự, sớ điệp có hòa hợp tân cổ.

          - Nhạc hòa tấu giai điệu theo nghi lễ cổ truyền.

          Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tùy theo định lượng thời gian mà Ban tổ chức có thể tăng giảm tiết mục cho phù hợp theo yêu cầu. Ngưỡng mong Chư tôn Thiền đức hoan hỉ liễu tri.

 

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU

KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NGUYỆT CHIẾU

 

 

 

Hòa Thượng Thích Huệ Hà

 

Cập nhật ( 20/07/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online